Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

kieruneknatarcia
9061 399e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
kieruneknatarcia
3125 b5a6 390
Reposted fromnapiechote napiechote viapoolun poolun
kieruneknatarcia
Reposted frombluuu bluuu
kieruneknatarcia
8595 3b72 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
kieruneknatarcia
Reposted fromshakeme shakeme vianewbeginning newbeginning
kieruneknatarcia
9486 8c27 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
7751 5aed 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viadivi divi
kieruneknatarcia
Reposted frombluuu bluuu viasarazation sarazation

May 10 2019

kieruneknatarcia
- Jeżeli będziesz mnie potrzebował, przyjadę - obiecała. - To tylko cztery godziny stąd, ale ja przyjadę tu w trzy.
— Lauren Groff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 03 2019

kieruneknatarcia

April 28 2019

kieruneknatarcia
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaajema ajema
kieruneknatarcia
4183 93bf 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

March 30 2019

kieruneknatarcia
Jesteś też pierwszym, najpierwszym i zupełnie jedynym chłopcem, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, i słodko
w ustach, i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
                                                                                                               
Osiecka
kieruneknatarcia

March 29 2019

7264 f56b 390

geardoctors:

A romantic moment in a romantic place with perfect person

kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
2839 695f 390
Reposted fromsoftboi softboi vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl